بسته سرمایه گذاری کاربران اینستاگرام
 

سرمایک


در پروژه سرمایک دو خدمت مالی مهم برای شما فراهم شده است
                            
پرداخت تسهیلات بدون بهره سرمایه گذاری . معرفی سرمایه گذاری های مطمئن و سودآور

                                                      

                                                           
خدمات سرمایک از طریق تلفن همراه در دسترس شماست

برای توضیحات بیشتر گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
 

سرمايک همراه


سرمایک بُوت 


 
تسهیلات سازمانی

گروه هفت به پرسنل سازمان ها و شرکت ها
برای انجام سرمایه گذاری تسهیلات بدون بهره پرداخت می نماید


مزایای طرح برای سازمان ها چیست ؟


سازمان ها و شرکت ها دو دستاورد مهم از اجرای این طرح خواهند داشت

ایجاد ثروت و ارائه مشوق های مالی به پرسنل یا
تامین منابع مالی به منظور پرداخت سنوات پرسنلتوضیحات تکمیلی 


 


                  تماس با گروه هفت                                     درباره گروه هفت                         مقررات سرمایه گذاری                    

                  TEL : 021-22347014                                          
هویت قانونی                                          قوانین و مقررات

                  info@haftland.com                                             نهادهای مالی همکار

                    https://telegram.me/sarmayak                               

                  صندوق پستی : 1337-14665


                     
                    ارسال نظرات و انتقادات