سرمایه
کمکی
 
   
             
                            
  تسهیلات
بدون بهره
 
   
   

     
                            
  استراتژی صحیح
سرمایه گذاری
 
   
     
     
                            
  با مشارکت
نهادهای مالی