.
                   

قوانین و مقررات

           
                           
                           
                                                                                       
                   

سرمایه گذاران محترم :

موارد زیر به عنوان قوانین و مقررات سرمایه گذاری با استفاده از سرمایه های کمکی گروه هفت می باید مد نظر قرار گرفته شود .

1 - پاداش های مالی سرویس مالی سرمایک همراه سرمایه ای کمکی است که به عنوان بخشی از سرمایه مورد نیاز شما صرفا در زمان انجام سرمایه گذاری در حوزه هایی که به حضور شما معرفی می گردد قابل استفاده می باشد .

2 - تسهیلات مالی پرداختی گروه هفت وام هایی بدون بهره بوده که به سرمایه گذاران در هنگامی که مایل به سرمایه گذاری در بسته های معرفی شده توسط گروه هفت باشند پرداخت می گردد .

3 - تسهیلات مالی گروه هفت بدون بهره و بدون نیاز به ارائه چک ، سفته و ضامن بوده و به اعتبار سرمایه گذاری هایی که انجام می پذیرد از طرف گروه هفت به نهاد مالی مورد سرمایه گذاری پرداخت می گردد .

4 - حوزه های سرمایه گذاری معرفی شده شامل بانک ها ، صندوق های سرمایه گذاری و بیمه ها نهادهای مالی رسمی و قانونی کشور می باشند و سرمایه گذاری های افراد در همان نهادهای مالی صورت می پذیرد .
گروه هفت نهایت تلاش خود را در راستای شناسایی حوزه های موجه و سود آور و معرفی ایشان به سرمایه گذاران بکار می گیرد اما مسلما در قبال نحوه سود آوری و عملکرد نهادهای مالی همکار مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت .

5 - هر سرمایه گذار پس از بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از گروه هفت دریافت می نماید در هر زمان که مایل باشد می تواند نسبت به فروش دارایی های سرمایه ای خود اقدام نموده و اصل و سود سرمایه گذاری های خود را از نهاد مالی که در آن سرمایه گذاری نموده است دریافت نماید .

6 - در قبال هر سرمایه گذاری در هر یک از حوزه هایی که توسط گروه هفت معرفی می گردد یک قرارداد یا گواهی سرمایه گذاری از سوی نهاد مالی مربوطه به نام شخص سرمایه گذار صادر شده و از طریق گروه هفت تسلیم سرمایه گذاران محترم می گردد .

7 - سرمایه گذاران محترم می باید توجه داشته باشند که برخی از حوزه های سرمایه گذاری از قبیل صندوق های با درآمد ثابت یا بیمه های تشکیل سرمایه دارای سود تضمین شده می باشند اما برخی از حوزه ها از جمله صندوق های در سهام و یا سبد های سهام به صورت ماهوی دارای ریسک بوده و تضمینی در خصوص سودآوری آنها وجود ندارد .