.
                   

همکاران گروه هفت

           
                           
                           
                                                                                       
                   


                 
                   صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت                  
                  نام صندوق سرمايه گذاری  نشان  ضامن                   
                  ارزش آفرین گلرنگ                       
                  بانک گردشگری                      
                   بانک ایران زمین                      
                   سپهر آگاه                      
                   


                 
                  صندوق های سرمایه گذاری در سهام                   
                   نام صندوق سرمایه گذاری  نشان  ضامن                  
                  آرمان آتی کوثر                       
                  آرمان اندیش                       
                   مشترک سبحان                      
                   بانک دی                      
                  عقیق                       
                  یکم سامان                       
                   


                 
                  شرکت های بیمه                   
                   نام شرکت بیمه  نشان                  
                  بیمه سامان                     
                  بیمه پارسیان                     
                   


                 
                  اپراتورهای تلفن همراه                   
                  نام اپراتور  نشان                   
                  همراه اول                     
                 

 
                 
                  کارگزاران بورس                   
                  نام شرکت کارگزاری  نشان                   
                  شرکت کارگزاری آگاه                     
                  شرکت کارگزاری بانک سامان